ALGEMENE VOORWAARDEN 

The social taste

Maart 2020

 

Julie Dubbe

T.a.v. The social taste

KvK: 70983739

Leeuwstraat 39

6531 RA Nijmegen

+31(0)6 – 25 42 31 40

hello@thesocialtaste.com

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepassing

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Aanvaarding

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

Artikel 6: Verplichtingen klant

Artikel 7: Adviesgesprek en inspiratiesessie

Artikel 8: Contentstrategien

Artikel 9: Social media beheer

Artikel 10: Content aangeleverd door klant

Artikel 11: Cursussen

Artikel 12: Vergoeding grafisch ontwerp

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

Artikel 14: Ontbinding en opschorting

Artikel 15: Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Artikel 17: Klachten

Artikel 18: Overige bepalingen

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. The Social Taste: The Social Taste, opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven, pakketten en/of offertes/facturen van The Social Taste.

3. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, acties, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.

4. Opdracht: de dienst en/of het product dat door The Social Taste geleverd zal worden.

5. Klant: de persoon of personen waarmee The Social Taste een overeenkomst gesloten heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen The Social Taste en klant.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail, imessage, sms, whatsapp, DM, PM bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door The Social Taste een van haar diensten uitvoert, waaronder het schieten van een foto’s, een cursus, of een training.

 

Artikel 2: Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, pakketten en 

overeenkomsten tussen The Social Taste en klant.

2. Als Klant voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door The Social Taste uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

3. Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Aanbod

1. The Social Taste doet een aanbod door deze tijdens een presentatie, via de site, of schriftelijk, waaronder per e-mail, aan klant te melden.

2. Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.

3. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. The Social Taste zal klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4: Aanvaarding 

1. Klant dient expliciet akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen.

2. Wanneer Klant niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat The Social Taste werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.

3. The Social Taste behoudt zich het recht om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor The Social Taste onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.

4. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee schriftelijk instemmen The Social Taste kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

1. The Social Taste vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.

2. The Social Taste spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal The Social Taste de belangen van klant naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.

3. The Social Taste mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden treedt The Social Taste op als tussenpersoon en aanspreekpunt The Social Taste is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden.

4. The Social Taste hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

5. The Social Taste kan met klant gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van klant. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van klant. The Social Taste houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.

 

Artikel 6: Verplichtingen Klant

1. Klant verplicht zich om de omstandigheden voor The Social Taste zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

2. Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van The Social Taste.

3. Tenzij anders overeengekomen, zal klant zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van klant. Klant zal deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan The Social Taste aanleveren.

4. Wanneer klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.

5. The Social Taste is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid 

te controleren.

6. Wanneer klant zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft The Social Taste het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7: Adviesgesprek en inspiratiesessie

1. The Social Taste voert, indien overeengekomen, adviesgesprekken of inspiratiesessies, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.

2. In dergelijke gesprekken en sessies geeft The Social Taste feedback op de social media van klant en heeft klant de mogelijkheid om vragen te stellen. The Social Taste kan, waar mogelijk en gewenst, klant van advies voorzien.

3. De adviesgesprekken of inspiratiesessies zullen ten alle tijden offline plaatsvinden, op locatie van de (toekomstige) klant. Partijen komen dit onderling nader overeen.

4. Adviezen opgesteld door The Social Taste, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

 

Artikel 8: Contentstrategieën

1. The Social Taste gaat voordat zij start aan de samenwerking en het bijbehorende plan, een intakegesprek voeren met klant.

2. Indien overeengekomen, kan de samenwerking dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door Social Media Meisje, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

3. Bij samenwerking zal The Social Taste daadwerkelijke content voor gebruik voor klant via e-mail leveren met een We-transfer bestand.

4. Indien overeengekomen en de samenwerking van start is gegaan, is het niet toegestaan zelf nog foto’s op Instagram te plaatsen, zonder overleg.

5. Oplossingen voor problemen opgesteld door The Social Taste, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien The Social Taste dergelijke strategieën voor klant gaat uitvoeren.

 

Artikel 9: Social mediabeheer

1. The Social Taste biedt op haar website verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op 4-wekelijkse basis voor de social media van klant.

2. The Social Taste meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan klant welke werkzaamheden zij zal verrichten. Dit is ook terug te vinden bij beschrijving van pakketten 

3. Op haar website geeft The Social Taste vooraf duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met klant, de creatie van content en de hoeveelheid geplaatste content.

4. De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door The Social Taste is deels afhankelijk van de mate van inzet door klant.

5. Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor 3, 6 of 12 maanden. Het social mediabeheer kan maand voor beëindiging van abonnement door klant worden opgezegd voor de 20e dag van de voorgaande kalendermaand.

6. The Social Taste ontwikkelt alle content voor het social mediabeheer. Dit geldt niet voor de Instagram stories. Dit dient de klant zelf te verzorgen.

7. In de laatste week van de kalendermaand levert The Social Taste een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan klant.

8. Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die The Social Taste zal verwerken.

9. Wanneer klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat The Social Taste onjuiste content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

 

Artikel 10: Content aangeleverd door klant 

1. The Social Taste is niet aansprakelijk voor fouten in de door klant aangeleverde input, content en informatie. The Social Taste biedt aan om de aangeleverde content te controleren op juistheid.

2. Voor zover in de door klant aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal klant zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.

3. The Social Taste heeft het recht te weigeren content van klant te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van The Social Taste:

1. discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;

2. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

3. leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

4. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;

5. illegale activiteiten bevordert of pleegt;

6  kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of

7. op enig andere wijze door The Social Taste indiscreet of incorrect wordt bevonden.

 

Artikel 11: Cursussen

1. Een cursus omvat een online training en is ten alle tijden terug te kijken

2. De cursus zit in het gekozen pakket en hoeft de klant dus niet apart voor te betalen.

3. Indien klant of zijn/haar werknemers vragen hebben omtrent de online cursus, kunnen deze te allen tijden gesteld worden via e-mail.

4. De online cursus mag enkel door de deelnemers van de cursus zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van The Social Taste.

 

Artikel 12: Vergoeding grafisch ontwerp 

1. Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door The Social Taste gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. In geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent The Social Taste een redelijke vergoeding voor het geleverde.

3. Wanneer Klant de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van The Social Taste gerekend.

4. Als aannemelijk is dat The Social Taste hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal The Social Taste dit doorberekenen aan klant.

5. Voorwaarden van grafisch ontwerp kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan klant.

6. Alle door The Social Taste genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

1. The Social Taste stuurt voor het door klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur.

2. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.

3. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer klant geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van The Social Taste. Klant heeft in zo’n geval geen recht op korting of 

restitutie.

4. The Social Taste kan deelfacturen sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per factuur verschuldigd,. The Social Taste is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €90,-.

6. Bij aanschaf van pakket verlangt The Social Taste 3 maanden vooruitbetaling. Bij 3 maanden contract, wordt alles direct afgerond. Bij 6 maanden contract betreft dit een deelfactuur van 2x 3 maanden. Bij 12 maanden contract betreft dit een deelfactuur van 4x 3 maanden.

 

Artikel 14: Ontbinding en opschorting

1. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan The Social Taste al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. The Social Taste zal klant hiervan eerst op de hoogte stellen.

2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is niet mogelijk. De duur van de afgesproken periode (3,6 of 12 maanden) zal worden afgemaakt. Stopzetten van samenwerking kan tot de 20e in de laatste maand voor beëindiging van abonnement schriftelijk doorgegeven worden. 

3. Indien klant niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is The Social Taste gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

4. Wanneer The Social Taste ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal The Social Taste de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.

5. The Social Taste is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van klant leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop The Social Taste namens klant content plaatst. Als klant door een doen of nalaten van klant wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan The Social Taste ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is The Social Taste geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan klant.

6. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.

7. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 15: Intellectueel eigendomsrecht

1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door The Social Taste ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content, trainingsmaterialen, strategieën en/of presentaties, berust bij The Social Taste.

2. Klant mag geen rechten van intellectueel eigendom op of door The Social Taste ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van The Social Taste.

3. The Social Taste verleent aan klant licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mag klant de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. De werken mogen zonder toestemming van The Social Taste niet elders gepubliceerd worden.

4. Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.

5. Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van The Social Taste vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.

6. Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag klant niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van klant te vervallen.

7. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van The Social Taste in acht te nemen.

8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. The Social Taste kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

2. The Social Taste biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.

3. The Social Taste is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat The Social Taste is uitgegaan van door of vanwege klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. The Social Taste is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door klant.

5. The Social Taste is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door The Social Taste.

6. The Social Taste heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken.

7. Klant vrijwaart The Social Taste tegen en stelt The Social Taste schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

8. Klant is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens klant worden openbaar gemaakt. Klant vrijwaart The Social Taste van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.

9. Na levering van digitale bestanden, dient klant zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is The Social Taste niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Social Taste.

 

Artikel 17: Klachten 

1. Klachten over werkzaamheden van The Social Taste en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan The Social Taste te worden gemeld.

2. The Social Taste zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met klant te bereiken.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van klant niet op.

 

Artikel 18: Overige bepalingen 

1. The Social Taste mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door The Social Taste aan klant medegedeeld.

3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

4. Op alle rechtsverhoudingen tussen The Social Taste en klant is Nederlands recht van toepassing.